Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Duomenų valdytojas

UAB Alfa grupė, juridinio asmens kodas 145347412, adresas Kuosų g. 13,Kaunas, telefono numeris 8 680 10009, elektroninio pašto adresas info@alfagrupe.lt, interneto svetainė www.alfagrupe.lt.
1.    Vartojamos sąvokos
1.1. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens identifikavimo numeris, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai, asmens buvimo vietos duomenys ir interneto identifikatorius.
1.2. Bendrovė – UAB Alfa grupė, juridinio asmens kodas 145347412, adresas Kuosų g. 13,Kaunas.
1.3. Duomenų subjektas – fizinis asmuo, kuris naudojasi Bendrovės paslaugomis arba teikia paslaugas / prekes Bendrovei, arba yra juridinio asmens atstovas, arba asmuo, kuris naršo Svetainėje (www.alfagrupe.lt), arba kurio duomenis Bendrovei perduoda Klientas.
1.4. IP adresas – unikalus numeris, identifikuojantis kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą įrenginį, kuris jungiasi prie interneto. IP adresas gali būti naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.
1.5. Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris laikydamasis Svetainėje siekia gauti Pasiūlymą ir / ar po Sutarties sudarymo naudojasi (naudojosi ar ketina naudotis ateityje) Bendrovės teikiamomis Reikalavimo teisių įgyvendinimo, skolų išieškojimo ir / ar kitomis paslaugomis.
1.6. Pasiūlymas – Bendrovės Klientui pateiktas skolos pirkimo arba paslaugų teikimo pasiūlymas:
–     Skolos pirkimo pasiūlymas – Bendrovės Klientui pateiktas pasiūlymas nusipirkti reikalavimo teisę Klientui sumokant sutartą pinigų sumą ir / arba pasiūlymas nusipirkti reikalavimo teisę į kreditorinį reikalavimą (skolą) atidedant iki skolos ar jos dalies išieškojimo iš skolininko (atidėtos kainos mokėjimas).
–     Paslaugų teikimo pasiūlymas – Bendrovės Klientui pateiktas pasiūlymas teikti teisines paslaugas.
1.7. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės taikomos naudojantis Svetaine.
1.8. Reglamentas – 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).
1.9. Reikalavimo teisės perleidimas – Klientui priklausančios reikalavimo teisės į Skolininką perleidimas Bendrovei šalims pasirašant tarpusavio sutartį.
1.10. Skolininkas – fizinis ar juridinis asmuo pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turintis galiojančią piniginę prievolę Klientui.
1.11. Slapukai (angl. Cookies) – tai nedideli failai, įkeliami į kompiuterį, telefoną, planšetę ar kitą naudojamą įrenginį, bet kuriam asmeniui lankantis Svetainėje, kurių pagalba Svetainė atpažįsta įrenginį. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašaus pobūdžio priemonių naudojimą.
1.12. Svetainė – Bendrovės valdomas interneto tinklalapis www.alfagrupe.lt, kuriame patalpinta Svetainė.
1.13. Paslaugų teikimas – finansinių atsiskaitymų kontrolės ir / arba įmonės kreditingumo vertinimo, ir / arba skolų išieškojimo paslaugų , ir / arba teisinių konsultacijų ir paslaugų teikimas Klientui sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.
2.    Bendrosios nuostatos
2.1. Šioje Privatumo politikoje Mes pateikiame Jums informaciją apie tai, kaip Bendrovė tvarko Asmens duomenis Jums naudojantis Svetaine, taip pat kaip Bendrovė tvarko, Skolininkų Asmens duomenis. Papildoma informacija gali būti pateikta reikalavimo perleidimo, paslaugų teikimo ir kitose sutartyse, kurias Jūs sudarysite (-ėte) su Bendrove.
2.2. Su Privatumo politika galite susipažinti Svetainėje.
2.3. Asmens duomenų tvarkymą Bendrovėje reglamentuoja Reglamentas, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai bei Bendrovės lokaliniai aktai.
3.    Asmens duomenų tvarkymo principai
3.1. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo to, kokią informaciją pateikia Duomenų subjektas, kai užsako ir / ar naudojasi paslaugomis, lankosi Svetainėje. Asmens duomenų tvarkymo tikslai plačiau aprašyti žemiau.
3.2. Duomenys tvarkomi tik esant teisėto tvarkymo kriterijui – siekiant užtikrinti Svetainėje viešinamų paslaugų teikimą; asmens sutikimu; kai tvarkyti asmens duomenis Bendrovę įpareigoja atitinkami teisės aktai; kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Bendrovės ar trečios šalies (taip pat ir kreditorių) teisėto intereso; kai siekiama įvykdyti  sutartį su Duomenų subjektu.
3.3. Mes siekiame, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiksliai, sąžiningai ir teisėtai, kad jie būtų tvarkomi tik tokiais tikslais, kuriais renkami, laikantis teisės aktuose nustatytų aiškių ir skaidrių asmens duomenų tvarkymo principų ir reikalavimų.
3.4. Jūs neprivalote pateikti jokių Asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikros paslaugos negalės būti suteiktos, jei Asmens duomenys nebus pateikti.
4.    Asmens duomenų tvarkymo apimtis, tikslai, pagrindas
4.1. Bendrovė Asmens duomenis, renkamus Duomenų subjektams lankantis Svetainėje, susijusius su Svetainėje viešinamomis paslaugomis tvarko šiais tikslais, pagrindais ir tokios apimties:
4.1.1. Asmens duomenis, pateikiamus Duomenų subjektų:
4.1.1.1. Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, gyvenamąją vietą, banko sąskaitos numerį, asmens dokumento kopiją. Pagrindas – sutarties su Duomenų subjektu sudarymas. Tikslas – įvertinti galimybę teikti paslaugas, patikrinti Kliento tapatybę iki sutarties sudarymo ir sudaryti sutartį su Klientu (fiziniu asmeniu).
4.1.1.2. Duomenų subjekto deklaruotos gyvenamosios vietos adresas, turimas turtas, jam taikomi areštai, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, dengimo laikas. Asmens duomenys gali būti gaunami iš Valstybės įmonės Registrų centro; UAB “Creditinfo Lietuva” ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant nuostolių (žalos) išieškojimo galimybes. Pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas, kad būtų padengti dėl Kliento neteisėtų veiksmų (sukčiavimo ar galimo sukčiavimo) atsiradę nuostoliai (žala). Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti nuostolius (žalą).
4.1.1.3. Kliento juridinio asmens atstovo pareigas, vardą, pavardę, asmens kodą, įgaliojimą patvirtinantį dokumentą, asmens dokumentą. Pagrindas – Bendrovės teisėtas interesas nustatyti asmens, su kuriuo sudaroma sutartis, atstovą. Tikslas – identifikuoti Klientą ir jo atstovą, įvertinti galimybę teikti paslaugas bei sudaryti sutartį su Klientu (juridiniu asmeniu).
4.1.1.4. Duomenų subjekto vardą, pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą Bendrovė renka sudarytos sutarties vykdymo tikslais (įskaitant komunikaciją su klientu). Pagrindas – sudarytos sutarties vykdymas. Tikslas – paslaugų teikimas.
4.1.1.5. Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol išieškoma skola ar sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą. Po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyti Asmens duomenys gaunami iki paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, duomenys saugomi 5 (penkis) metus.
4.1.2.     Skolininkų Asmens duomenis, pateikiamus Klientų:
4.1.2.1. Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, deklaruotos gyvenamosios vietos adresą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, darbovietės duomenis, šeiminę padėtį, turimą turtą, jam taikomus areštus, skolos dydį, būklę, pobūdį, įsiskolinimo datą, atsiskaitymo datą, duomenis iš registrų, skolos atsiradimą patvirtinančius dokumentus, teisinį pagrindą, iš kurio kilo įsipareigojimas mokėti, registruotų įsipareigojimų kreditoriams skaičius, dydis, dengimo laikas, kredito istorija iš UAB “Creditinfo Lietuva” duomenų bazės. Pagrindas – teisėtas Kliento interesas atgauti skolą ir sutarties su Klientu dėl skolos atgavimo iš duomenų subjekto (skolininko) vykdymas, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą pagal reikalavimo perleidimo sutartį ir sutarties tarp kreditoriaus ir Duomenų subjekto (skolininko) vykdymas. Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti skolą / teikti paslaugas, sudarius sutartį su Klientu – skolos išieškojimas.
4.1.2.2. Skolininko vadovo vardas, pavardė, gimimo data. Pagrindas – trečiųjų asmenų teisėtas interesas atgauti skolą, o Bendrovei nupirkus skolą – Bendrovės teisėtas interesas išieškoti nupirktą skolą ir sutarties tarp kreditoriaus ir Skolininko vykdymas. Tikslas – įvertinti galimybę išieškoti skolą / teikti paslaugas, sudarius sutartį su Klientu – skolos išieškojimas.
4.1.2.3. Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol išieškoma skola ar sudaromas dokumentas, patvirtinantis skolos išieškojimo negalimumą. Po to duomenys saugomi 10 (dešimt) metų siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus bei Bendrovei vykdant teisės aktuose numatytą pareigą dėl dokumentų archyvavimo. Tuo atveju, kai šiame punkte nurodyti Asmens duomenys gaunami iki paslaugų teikimo arba reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo, jeigu nesudaroma sutartis, duomenys saugomi 5 (penkis) metus.
4.1.2.4. Jūsų Asmens duomenys gali būti gaunami ne tik tiesiogiai iš Jūsų ar Jūsų kreditoriaus (Bendrovės Kliento), bet ir iš tarpvalstybinio išieškojimo platformų (EOS Cross-border, TCM Group, kt.) partnerių (skolų išieškojimo įmonių), Valstybės įmonės Registrų centro; UAB “Creditinfo Lietuva”  ir kitų duomenų valdytojų, tvarkančių jungtines skolininkų duomenų rinkmenas; viešojo negaliojančių asmens dokumentų registro, Lietuvos Antstolių Rūmų, antstolių kontorų, viešai prieinamos informacijos, Jūsų skelbiamos socialiniuose tinkluose, jeigu tokie duomenys yra būtini vertinant skolos išieškojimo galimybes, paslaugų teikimui.
4.1.3.     Kitų asmenų duomenis pateikiamus Klientų:
4.1.3.1. Duomenų subjekto vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą, adresą, skolos dydį, apmokėjimo terminą, skolos teisinį pagrindą. Pagrindas – Kliento Dokumento rengimo paslaugos užsakymo (sutarties) vykdymas. Tikslas – suteikti Klientui Dokumento rengimo paslaugą.
4.1.3.2. Už aukščiau nurodytų duomenų suvedimą į Sistemą yra atsakingas Klientas. Bendrovė Dokumentų rengimo paslaugos teikimo metu, tvarkydama Kliento pateiktus trečiųjų asmenų duomenis, veikia kaip Kliento duomenų tvarkytoja. Bendrovė jokiais atvejais nėra atsakinga už tokių duomenų naudojimo teisėtumą.
4.1.3.3. Aukščiau nurodyti Asmens duomenys tvarkomi, kol suteikiama Dokumentų rengimo paslauga.
4.1.4.     Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys:
4.1.4.1. Svetainėje mes pateikiame informaciją apie slapukus (slapukų pagalba ketinamus rinkti asmens duomenis ir surinktų asmens duomenų tvarkymo tikslus, slapukų saugojimo terminą, informacija apie tai, kad naudotojas bet kada savo sutikimą dėl slapukų įrašymo gali atšaukti, kai slapukai įrašomi duomenų subjekto sutikimo pagrindu). Bendrovė sudaro galimybę Jums sutikti dėl slapukų įrašymo į svetainių lankytojo galinį įrenginį, kai įrašomi funkciniai, stebėjimo, reklaminiai slapukai ir (ar) trečiosios šalies slapukai. Būtinieji slapukai naudojami teisėto intereso pagrindu. Slapukai naudojami Svetainės tobulinimo, rinkodaros kampanijų aktualizavimo, Svetainės lankomumo statistikos ir stebėsenos tikslais, renkant tokią informaciją apie Svetainės lankytojus: naršyklė ir jos versija, kalbos pasirinkimas, vieta, laikas, kurį lankytojas lankėsi Svetainėje. Informacija dėl slapukų naudojimo Jums turi būti suteikta ir Jūsų sutikimas turi būti gautas prieš naudojant slapuką pirmą kartą, t. y. privalo būti išankstinis sutikimas dėl slapuko naudojimo. Tuo atveju, jei sutikimas buvo gautas, ateityje pakartotinai naudojant tą patį slapuką tuo pačiu tikslu sutikimo dar kartą gauti nereikia. Tai galioja ir trečiųjų šalių naudojamų slapukų atžvilgiu.
4.1.4.2. Svetainėje taip pat renkami Svetainės lankytojų duomenys: IP adresas, prisijungimo prie lankytojų paskyrų laikas, Svetainės naršymo istorija ir data. Svetainės lankytojų statistika analizuojama Google Analytics slapukų pagalba. Informacija, surinkta Google Analytics slapukų apie Jūsų svetainės naršymo istoriją, bus perduodama ir saugoma Google serveriuose.
4.1.4.3. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Svetainėje, teikti pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų Svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek Svetainę, tiek ir teikiamas paslaugas. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto Svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie Svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.
4.1.5.     Tiesioginės rinkodaros tikslais:
4.1.5.1. Tiesioginės rinkodaros tikslais mes tvarkome Asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu.
4.1.5.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais Bendrovė tvarko šiuos Asmens duomenis: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Bendrovė taip pat tvarko Duomenų subjekto paslaugų užsakymų istoriją, informaciją apie turimas reikalavimo teises (skolų sumas ir apmokėjimo terminus), kurių atžvilgiu buvo užsakomos paslaugos.
4.1.5.3. Duomenys tvarkomi nuo Duomenų subjekto sutikimo gavimo 5 (penkis) metus arba iki tol, kol Jūs atšauksite duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo. Jums atšaukus sutikimą dėl duomenų tvarkymo šiame punkte aptartu tikslu (-ais), saugomas tik Jūsų sutikimo davimo faktas 10 (dešimt) metų nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Mūsų reikalavimus.
4.1.5.4. Jūs turite teisę bet kada atsisakyti Bendrovės siunčiamų reklaminių pranešimų ir turite teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad Asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu. Atšaukti jau duotą sutikimą dėl Asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu Jūs galite aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšdamas savo valią raštu Bendrovės darbuotojui. Teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu taip pat galite įgyvendinti šiais būdais:
paspaudęs nuorodą, esančią kiekviename Jums siunčiamame elektroniniame laiške;
susisiekdami su Bendrove Svetainėje nurodytu telefonu ar elektroniniu paštu info@alfagrupe.lt temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, telefono numeriu, elektroniniu paštu nenoriu gauti informacijos.
4.1.6.     Paslaugų kokybės užtikrinimo ir vienodos praktikos formavimo, Duomenų subjektų prašymų ir skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu:
4.1.6.1. Šiuo tikslu gali būti tvarkomi šie Asmens duomenys: Jūsų telefono ryšio numeris, pokalbio data bei pradžios ir pabaigos laikas, pokalbio įrašas.
4.1.6.2. Duomenų subjekto asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu, Bendrovės darbuotojo asmens duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu. Kliento Asmens duomenys tvarkomi (a) sutarties, sudarytos su Klientu, vykdymo pagrindu ar siekiant sudaryti sutartį (jei duomenys tvarkomi tinkamo paslaugų kokybės užtikrinimo tikslu) ar (b) teisėto intereso pagrindu (jei duomenys tvarkomi vienodos praktikos formavimo, duomenų subjektų prašymų ir/ar skundų nagrinėjimo objektyvumo tikslu).
4.1.6.3. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau kaip 10 (dešimt) metų nuo duomenų gavimo. Kai esama pagrindo manyti, kad pokalbio įrašo medžiagoje yra užfiksuotas daromas nusikaltimas ar kiti neteisėti veiksmai, reikalingi pokalbio įrašo duomenys perkeliami į saugias laikmenas ir saugomi visą laiką, kol egzistuoja objektyvus poreikis, net ir pasibaigus šiose šiame punkte nurodytam pokalbių įrašų saugojimo terminui.
4.1.6.4. Šiame punkte nurodytais tikslais Jūsų asmens duomenys tvarkomi tik, jei pokalbis telefonu vyksta naudojant Bendrovei priskirtus telefonų numerius. Bendrovės telefono ryšio numeriai skelbiami Svetainėje.
4.1.6.5. Norėdami perklausyti pokalbio įrašus, kreipkitės į Bendrovę šioje Privatumo politikoje nustatyta tvarka. Esant būtinybei, pokalbių įrašai gali būti perduoti teisėsaugos institucijoms gavus rašytinį teisėsaugos institucijų prašymą. Jei pokalbio įrašai perklausomi ne teisėsaugos institucijų, teismo patalpose, pokalbio įrašų perklausa turi vykti uždaroje Bendrovės patalpoje. Tokioje perklausoje turi teisę dalyvauti duomenų subjektas; atsakingas Bendrovės darbuotojas; teisėsaugos institucijų atstovai.
4.1.7.     Kiti tikslai:
4.1.7.1. Bendrovė gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis ir kitais tikslais laikydamasi Reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir tvarkos.
4.2.                     Asmens duomenis Mes tvarkome ne ilgiau, nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai, Duomenų subjektai ir / ar teisės aktai. Įprastai (jei nenurodyta kitaip) Asmens duomenys Bendrovėje tvarkomi 10 (dešimt) metų nuo asmens duomenų gavimo. Jei Duomenų subjektas pareiškia prašymą apriboti jo duomenų tvarkymą ir Bendrovė tokį prašymą tenkina, surinkti Asmens duomenys toliau Bendrovėje nebetvarkomi, išskyrus surinktų duomenų saugojimą Taisyklėse nustatytais terminais. Šioje Privatumo politikoje gali būti nurodyti konkretūs Asmens duomenų tvarkymo, įskaitant saugojimą, terminai.
5.    Tvarkomų duomenų teikimas kitiems subjektams
5.1. Bendrovė tvarkomų Asmens duomenų neteikia tretiesiems asmenims be išankstinio asmens (duomenų subjekto) sutikimo, išskyrus teisės aktų nustatyta tvarka.
5.2. Duomenų gavėjai ir gavėjų grupės: valstybės įstaigos ir institucijos (Valstybinė mokesčių inspekcija, Valstybinė darbo inspekcija ir kt.) , teisėsaugos institucijos, auditoriai, teisės ir finansų konsultantai, tarpvalstybinio išieškojimo platformų (EOS Cross-border, TCM Group ir kt.) operatoriai bei partneriai (skolų išieškojimo įmonės), trečiosios šalys, tvarkančios registrus, programinę įrangą.
5.2.1.     Duomenų subjektui delsiant vykdyti savo įsipareigojimus Bendrovei daugiau kaip 30 dienų, Bendrovė gali pateikti informaciją apie Jūsų tapatybę ir kredito istoriją, t.y. finansinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, Kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 (dešimt) metų po įsipareigojimų įvykdymo. Susipažinti su savo kredito istorija, asmens duomenų tvarkymo sąlygomis bei teisių įgyvendinimo tvarka galite apsilankę www.manocreditinfo.lt.
5.3. Jūsų Asmens duomenis gali tvarkyti duomenų tvarkytojai ar pagalbiniai duomenų tvarkytojai, teikiantys Bendrovei buhalterinės apskaitos, Svetainės prieglobos, duomenų centro ir / arba serverių nuomos, IT priežiūros, išorinio audito ir kitas paslaugas.
5.4. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Pasitelkdami duomenų tvarkytojus, Mes siekiame užtikrinti, kad ir duomenų tvarkytojai būtų įgyvendinę tinkamas organizacines ir technines saugumą užtikrinančias priemones bei išlaikytų asmens duomenų paslaptį.
5.5. Jūsų Asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti teikiami šiais būdais: raštu, elektroninių ryšių priemonėmis, prisijungus prie atskirus duomenis kaupiančių duomenų bazių ar informacinių sistemų ar kitu asmens duomenų valdytojų suderintu būdu.
6.    Bendrovės paskyros socialinės žiniasklaidos priemonėse
6.1. Bendrovė gali naudoti paskyrą ar paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook.
6.2. Visą informaciją, kurią Jūs pateiksite socialinės žiniasklaidos priemone Facebook, (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės Facebook paskyrą (įskaitant informaciją gaunamą socialinės žiniasklaidos priemonės naudojamų slapukų pagalba) ar skaitant Bendrovės įrašus socialinės žiniasklaidos tinkle, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas Facebook. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo Facebook privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su juo dėl Jūsų asmens duomenų naudojimo.
6.3. Kaip Bendrovės Facebook paskyros administratorius Bendrovė parenka atitinkamus nustatymus, atsižvelgdama į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti Bendrovės paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Bendrovė negali įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle.
6.4. Visi tokie nustatymai, tiek parinkti Bendrovės, tiek nustatyti socialinio tinklo valdytojo, gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui naudojantis socialinės žiniasklaidos priemone Facebook apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Net, jei Jūs tik žiūrite į Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėje, socialinio tinklo valdytojas gali gauti tam tikrą asmeninę informaciją, tokią kaip, kokiu galiniu įrenginiu Jūs naudojatės ir koks Jūsų IP adresas.
6.5. Paprastai, socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Bendrovei pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Bendrovės gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Bendrovės parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų.
6.6. Facebook socialinio tinklo valdytojas renka informaciją, kokio tipo turinį Jūs matote, ką veikiate Facebook socialiniame tinkle, su kokiais asmenimis bendraujate, kaip dažnai ir kiek laiko su jais bendraujate, esate aktyvūs socialiniame tinkle ir kitą informaciją, įskaitant informaciją apie Jūsų naudojamą galinį įrenginį.
6.7. Norėdami sužinoti daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką spauskite čia https://www.facebook.com/policy.php.
6.8. Norėdami sužinoti daugiau apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus spauskite čia https://www.facebook.com/policies/cookies/.
7. Asmens duomenų saugumas
7.1. Bendrovė savo vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba deda visas protingas pastangas užtikrinti, jog Asmens duomenys būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų. Visi Asmens duomenys ir kita Duomenų subjekto pateikta informacija laikoma konfidencialia. Prieigą prie Asmens duomenų turi tik tie Bendrovės darbuotojai bei Bendrovės duomenų tvarkytojai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms teikti.
8.    Duomenų subjektų teisės
8.1. Kiekvienas duomenų subjektas turi šias teises:
8.1.1.     bet kada susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis kreipdamasis į Bendrovę;
8.1.2.     pateikęs prašymą raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kam teikiami;
8.1.3.     pateikęs prašymą raštu, elektroniniu paštu reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus;
8.1.4.     nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys, išskyrus atvejus, kai šie asmens duomenys yra tvarkomi dėl teisėto intereso, kurio siekia duomenų valdytojas arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, ir jei duomenų subjekto interesai nėra svarbesni;
8.1.5.     reikalauti, kad pateikti Asmens duomenys būtų sunaikinti;
8.1.6.     reikalauti, kad būtų apriboti asmens duomenų tvarkymo veiksmai;
8.1.7.     reikalauti, kad jo paties pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi jo sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, duomenų valdytojo būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui, jeigu tai yra techniškai įmanoma (duomenų perkeliamumas);
8.1.8.     teisę nesutikti, kad būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas;
8.1.9.     teisę nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;
8.1.10.   teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo;
8.1.11.   teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
8.2. Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo duomenų subjektas turi teisę žodžiu arba raštu, pateikiant prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo kreipiamasi raštu, pateikiant prašymą paštu, tuomet kartu su prašymu turi būti pateikta notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu duomenų subjekto asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, yra pasikeitę, kartu pateikiamos dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijos; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Teikiant prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.
8.3. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas  ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.
8.4. Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, duomenų Bendrovė prašo papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.
8.5. Gavę Prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos mes pateiksime atsakymą.
8.6. Bendrovė, veikdama kaip Duomenų valdytojas, turi teisę motyvuotai atsisakyti įgyvendinti Jūsų teises, esant Reglamente nustatytiems pagrindams.
8.7. Informacija apie Jūsų duomenų tvarkymą Jums teikiama, duomenų tvarkymo teisėtumas ir sąžiningumas tikrinamas, duomenų tvarkymo veiksmai nutraukiami, duomenys sunaikinami neatlygintinai.
8.8. Prašymą pateikti el.paštu info@alfagrupe.lt.
9.    Duomenų apsaugos pareigūnas
9.1. Bendrovėje yra paskirtas duomenų apsaugos pareigūnas.
9.2. Jei norėtumėte pasitikslinti, sužinoti, kaip Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, ar jei ketinate pasinaudoti savo kaip duomenų subjekto teisėmis, prašome susisiekti su Bendrovės paskirtu duomenų apsaugos pareigūnu, elektroniniu paštu: info@alfagrupe.lt, temoje nurodant „duomenų apsaugos pareigūnas“.
10. Baigiamosios nuostatos
10.1. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2. Jei kuri nors Privatumo politikos nuostata tampa ar pripažįstama negaliojančia, likusios nuostatos lieka galioti.
10.3. Ši Privatumo politika galioja nuo jos paskelbimo Svetainėje dienos.
10.4. Su Privatumo politika galima susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje.
10.5. Ši Privatumo politika nėra laikoma Bendrovės ir Jūsų susitarimu dėl Asmens duomenų tvarkymo. Šia Privatumo politika Bendrovė Jus informuoja apie Jūsų asmens duomenų tvarkymo principus Bendrovėje.
10.6. Mes galime bet kada pakeisti Privatumo politiką. Visi Privatumo politikos pakeitimai yra skelbiami Svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo Svetainėje momento.